To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Witamy w Jerzwałdzie | Zobacz Gerswalde
Forum Wolnej Wypowiedzi

Granty - Konkursy grantowe

świetliczanka - 2010-03-09, 14:28
Temat postu: Konkursy grantowe
Ponieważ nie wiedziałam gdzie umieścić tę informację, utworzyłam nowy temat :mrgreen:
Otóż Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła konkurs "Pozyteczne wakacje 2010", którego celem jest zorganizowanie wakacji dzieciom. Wszystkie szczegóły są na stronie fundacji, oto link. http://www.witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=2627

świetliczanka - 2010-03-09, 18:21

e-Learning bardzo pomocny w planowaniu i realizowaniu projektów społecznych.
http://ww.org.pl/strona.php?p=1004

świetliczanka - 2010-10-16, 22:56

Dopiszę do swego monologu jeszcze jedną aktualną propozycję
http://www.witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=2876

Polecam :)

Anonymous - 2010-10-17, 00:08

Bardzo ciekawa witryna .
Przedsiębiorczość i Działania Społeczne całkiem wygasły w Gminie Zalewo i okolicy.
Witryna Wiejska to wzór do naśladowania , pomysłowość Internet na wsi jest SUPER.
W dodatku ,że możemy wykorzystać środki unijne

świetliczanka - 2010-11-11, 10:48

Mam nadzieję, ze skorzystacie z aktualnie ogłoszonych konkursów. Jest to wielka szansa na zdobycie grantu, chociażby dla dzieci na ferie- 2.000 zł. Termin Pożytecznych ferii upływa o ile dobrze pamiętam, 20 listopada, więc czasu coraz mniej. W razie pytań służę pomocą :)

Mam również konkurs dla Rady Sołeckiej, będzie mogła się wykazać :)

Oto on:

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłasza VI edycję konkursu grantowego w ramach programu "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ". Wnioski w ramach VI edycji konkursu projektów można składać w terminie 15.11.2010 - 15.01.2011 roku. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Programu o dacie złożenia wniosku w Fundacji decyduje data stempla pocztowego. Przewidujemy następujący harmonogram VI edycji Programu "Razem Możemy Więcej":
# 15.11.2010 - 15.01.2011 - przyjmowanie wniosków - projektów,
# 17.01 - 28.02.2011 - prace Komisji Kwalifikacyjnej,
# 1.03.2011 - ogłoszenie wyników na stronie internetowej,
# 2.03.2011 - 18.03.2011 - wysłanie do beneficjentów umów grantowych.

Przekaznie środków na realizację projektów będzie odbywało się w formie przelewu, na wskazany we wniosku i umowie grantowej numer rachunku bankowego, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Fundusz prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez Beneficjenta umowy grantowej

Przypominamy, że że na mocy decyzji Zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z dnia 4 sierpnia i 8 listopada 2010 r. dokonano korekt Regulaminu Programu Wspierania Aktywności Lokalnej "Razem Możemy Więcej". Najistotniejsze z korekt obejmują:

* Zwiększenie maksymalnej kwoty grantu do 10 tys. zł, a w przypadku realizacji projektu przy udziale środków Funduszu Sołeckiego lub innych środków finansowych - do 15 tys. zł,
* Wprowadzenie definicji Projektu,
* poszerzenie zakresu możliwych przedsięwzięć w dziedzinie oświaty o projekty dotyczące m.in. wykluczenia cyfrowego oraz edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
* zmianę definicji �terenów wiejskich.

Tak jak dotychczas, zachęcamy do zapoznania się z najczęściej popełnianymi błędami przed wypełnieniem i złożeniem wniosku w Funduszu.


Naprawdę polecam :->

świetliczanka - 2010-11-11, 10:53

Wklejam jeszcze treść ogłoszonego konkursu "Pożyteczne ferie 2011" więcej informacji na
http://www.witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=2876

Bardzo często zdobywałam dotacje z tych konkursów a dzieciaki są zawsze bardzo zadowolone, bo w ferie czy wakacje robimy rzeczy, na które nigdy nie mielibyśmy finansów :mrgreen:Fundacja Wspomagania Wsi

ogłasza VIII edycję konkursu
„Pożyteczne ferie 2011”

W ramach konkursu „Pożyteczne ferie 2011” finansowane będą najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty pod hasłem „Nie zapominajmy o naszych sąsiadach” realizowane w czasie ferii zimowych 2011, których beneficjentami będą dzieci/młodzież ze wsi i miasteczek do 6.000 mieszkańców.

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom/młodzieży, które zostają na czas ferii w swoich miejscowościach, spędzenie czasu w sposób pożyteczny, atrakcyjny i bezpieczny dla siebie i innych.

Oczekujemy projektów, które - oprócz wypoczynku wakacyjnego w miejscu zamieszkania - będą przewidywały zorganizowanie pomocy dla najstarszych i najbardziej potrzebujących mieszkańców wsi (chorych, niepełnosprawnych, samotnych). Chodzi o pomoc codzienną polegającą, na np. robieniu zakupów, posprzątaniu w domu, dokonaniu prostych napraw sprzętu domowego, odśnieżeniu, przyniesieniu drewna lub węgla, załatwieniu spraw na poczcie, urzędzie, pomocy w wyjściu na spacer, przygotowaniu i podaniu posiłku, przeczytaniu gazety, książki, pomocy przy znajdujących w gospodarstwie zwierzętach, a nawet pomoc w opiece nad małymi dziećmi. Konkurs letni uzmysłowił nam, że ważniejsza nawet od pomocy w domu i posprzątaniu w ogrodzie, jest sama obecność i możliwość porozmawiania, poczucie przynależności do grupy (w tym wypadku społeczności wiejskiej). Tego też nauczyły się dzieci uczestniczące w programie.

Zima jest trudniejszym okresem dla osób starszych, więc, zachęceni dobrym odbiorem konkursu wakacyjnego, proponujemy kontynuację pomocy sąsiedzkiej.

Przed wysłaniem wniosku należy zorientować się, jakiego rodzaju pomoc może być potrzebna i komu. Jest to konieczne do przygotowania budżetu, w którym należy podać, jakich zakupów będzie trzeba dokonać, aby zrealizować projekt i na jaką kwotę. Należy również uzyskać zgodę na tego rodzaju pomoc.

Sposób realizacji projektu

Należy zorganizować czas dla grupy liczącej nie mniej niż 15-ro dzieci i młodzieży przynajmniej przez 4 godziny dziennie przez minimum 10 dni. Organizacja realizująca projekt powinna dysponować ogrzewanym lokalem, w którym można przygotować się np. do zajęć, do prac związanych z pomocą sąsiedzką, podać poczęstunek (drugie śniadanie), odpocząć, itp.

Najlepsze ze zgłoszonych projektów zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości do 2.000 zł. Łączna pula nagród wyniesie maksymalnie 300.000,- zł

O dotacje w konkursach mogą występować organizacje lokalne realizujące projekt w miejscowościach nie będących siedzibą gminy (z wyjątkiem lokalnych organizacji, samodzielnie prowadzących swoją działalność i posiadających własne konto bankowe): stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, parafie, organizacje młodzieżowe, organizacje kobiece, niepubliczne instytucje opiekuńczo- wychowawcze, świetlice, grupy odnowy wsi, a także sołectwa, niepubliczne placówki muzealne, kluby sportowe (nie związane i nie działające przy szkole), ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich i inne organizacje, które wykażą we wniosku, że potrafią zorganizować czas dzieciom/młodzieży w czasie wakacji tak, aby osiągnięty został cel konkursu.

O dotacje nie mogą występować: organizacje religijne, szkoły i organizacje szkolne (szkolne kluby sportowe, samorząd uczniowski, rady rodziców), przedszkola, drużyny harcerskie, placówki TPD, filie organizacji o dużym zasięgu, gminy i gminne ośrodki kultury i biblioteki, domy kultury, centra kultury, biblioteki publiczne działające przy gminie oraz inne organizacje prowadzące działalność dla zysku.

Dotacja może być wykorzystana na potrzeby:

* prac społecznych związanych z pomocą sąsiedzką, zgodnych z celem konkursu. Zakupione przedmioty i materiały powinny być bezpośrednio wykorzystywane przez uczestników projektu,
* zajęć wypoczynkowych i rozrywkowych,
* wyżywienia w czasie trwania projektu.

Dotacja nie może być wykorzystana na:

* zakup przedmiotów trwałych związanych z wyposażeniem lokalu organizatora, placów zabaw, boisk,
* aparatów foto, sprzętu audiowizualnego, itp.,
* wycieczki poza teren województwa .

świetliczanka - 2011-01-24, 09:11
Temat postu: Kolejny konkurs
Witam!
Ogłoszono kolejny konkurs grantowy :)Fundacja Wspomagania Wsi

Ogłasza konkurs dotacyjny realizowany

we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców
„Ochrona bioróżnorodności naszą szansą - 2011”

czyli

jak w sposób zrównoważony chronić zagrożone gatunki zwierząt i roślin i ich siedliska oraz rodzime rasy zwierząt hodowlanych i rodzime gatunki roślin uprawnych i ozdobnych.

Na czym polega udział w konkursie i kto może w nim uczestniczyć?

* Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna mieszkańców wsi i małych miasteczek połączona ze zrównoważoną ochroną zagrożonych gatunków zwierząt i roślin oraz ich siedlisk lub rodzimych ras zwierząt hodowlanych i rodzimych gatunków roślin uprawnych i ozdobnych.

* Działania te mają aktywizować i angażować mieszkańców we wspólne działania podnoszące ich jakość życia i promujące ich małą ojczyznę.

* Działania podejmowane w ramach projektu mają przyczyniać się do odradzania lub zachowania różnorodności gatunkowej i siedliskowej. W działaniach tych należy wykorzystać lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe, organizacyjne i materialne.

* Dodatkowo punktowane będą działania o charakterze przedsięwzięć ekonomicznych przynoszących wymierne i trwałe efekty finansowe.

* Planowane w projekcie działania muszą zostać skonsultowane z ekspertem zajmującym się daną dziedziną ochrony różnorodności biologicznej. Pomocne przy tym będzie skorzystanie z list ekspertów, które można pobrać wraz z formularzem wniosku.

* Organizacje składające wniosek muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany. Nie można zgłaszać projektu, który ma zostać zrealizowany na terenie kilku gmin jednocześnie lub na obszarze większym niż 6 tyś. mieszkańców.

* W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe (zarejestrowane lub w trakcie rejestracji), organizacje religijne, parafie, kluby sportowe (opisane w Art.3.3.4. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, spółdzielnie socjalne, świetlice wiejskie. Każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.

* Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 07 maja 2011 i nie powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych, minimalna 4.000 złotych.

* Organizacje, które uzyskają dotację będą zobowiązane do umieszczenia opisu projektu w Atlasie Inicjatyw znajdującym się w Witrynie Wiejskiej www.witrynawiejska.org.pl.

* Nie będą rozpatrywane wnioski organizacji, które nie wywiązały się z umów o dotacje zawartych z Fundacją Wspomagania Wsi lub innymi organizacjami grantodawczymi (nie dotyczy projektów w trakcie realizacji).

Szczegółowy formularz wniosku o dotację, instrukcja do formularza oraz listy ekspertów są do pobrania na stronie www.fww.org.pl oraz w portalu internetowym prowadzonym przez Fundację Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl

POBIERZ FORMULARZ WNIOSKU O DOTACJĘ

POBIERZ INSTRUKCJĘ DO FORMULARZA WNIOSKU O DOTACJE

POBIERZ LISTĘ EKSPERTÓW BIORÓŻNORODNOŚĆ ROŚLIN

POBIERZ LISTĘ EKSPERTÓW BIORÓŻNORODNOŚĆ ZWIERZĄT

UWAGA! Wnioski, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych w formularzu informacji, nie będą rozpatrywane.

Wniosek z dopiskiem na kopercie „Ochrona bioróżnorodności” należy przesłać pocztą do 28 lutego 2011 (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego1, 01-022 Warszawa.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 21 kwietnia 2011 roku

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.fww.org.pl oraz portalu internetowym prowadzonym przez Fundację Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl

W konkursie zostaną przyznane nagrody w wysokości od 4.000 do 10.000 zł.

Łączna kwota nagród wyniesie maksymalnie 300.000,00 zł.

Dodatkowych informacji udziela Monika Słotwińska-Łychota e-mail: mslotwinska@fww.org.pl

BARDZO WAŻNE! Należy przeczytać przed przystąpieniem do opracowywania projektu:

1. Kryteria stosowane przy ocenie projektu

* Zgodność projektu z celami konkursu (maks.6 pkt.);

* Efektywność projektu (efekty wymierne i niewymierne) (maks.6 pkt.);

* Sposób zarządzania projektem (maks.5 pkt.);

* Liczba osób korzystających z efektów projektu (maks.5 pkt.);

* Jakość przygotowania projektu: zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań (maks. 3 pkt.),

* dokładny budżet (maks. 3 pkt.),

* Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu, współpraca z innymi organizacjami i wolontariuszami (walor integrujący) (maks. 5 pkt.);

* Oryginalność/nowatorstwo (maks. 3 pkt.);

* Pozyskanie dodatkowych funduszy (maks. 5 pkt.);

* Ilość pracy własnej włożonej w realizację projektu (maks.5 pkt.);

* Sposób promocji projektu (maks.3 pkt.);

* Trwałość projektu (maks.5 pkt.).

2. Dodatkowe, istotne wskazówki dla przystępujących do konkursu:

* Pierwszeństwo w otrzymywaniu dotacji będą miały organizacje, które nigdy wcześniej nie otrzymały dofinansowania w konkursach organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi.

* Konkurs organizowany jest z myślą o wsparciu początkujących organizacji nieposiadających lub posiadających niewielkie doświadczenie w pozyskiwaniu pozagminnych środków zewnętrznych.

* Zgłaszane projekty muszą przynosić trwałe efekty, co oznacza, że podejmowane w nich działania nie mogą zakończyć się w momencie zakończenia realizacji projektu.

* Nie można zgłaszać: - projektów polegających wyłącznie na szkoleniach lub/i warsztatach;
- projektów polegających na organizacji imprez masowych;
- dwóch jednakowych w swojej treści projektów z dwóch (lub więcej) organizacji.

Opisy projektów nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu znajdują się w Atlasie Inicjatyw portalu internetowego Witryna Wiejska prowadzonego przez Fundację Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl

Prosimy o numerowanie stron wniosku, oszczędzanie papieru (wypełniając wniosek prosimy o zachowanie określonej w poszczególnych punktach ilości tekstu (maks. ... str.), nie zszywanie i nie oprawianie wniosków, gdyż będą kopiowane.

Nie należy przesyłać jakichkolwiek dodatkowych załączników (w tym: zdjęć, planów technicznych, odpisu z rejestru, KRS, statutu organizacji, itp.). Fundacja nie zwraca nadesłanych materiałów.

Przedstawiciele organizacji, które uzyskają dotację, zostaną zaproszeni do udziału w wybranych szkoleniach organizowanych przez Fundację.

Organizatorzy konkursu proszą o przekazanie tego ogłoszenia wszystkim organizacjom wymienionym w punkcie: kto może wziąć udział w konkursie.

Nadesłanie wniosku oznacza zgodę na upowszechnienie opisu projektu przez organizatorów konkursu i przetwarzanie danych dla celów statutowych Fundacji Wspomagania Wsi.

DO POBRANIA:

POBIERZ FORMULARZ WNIOSKU O DOTACJĘ

POBIERZ INSTRUKCJĘ DO FORMULARZA WNIOSKU O DOTACJE

POBIERZ LISTĘ EKSPERTÓW BIORÓŻNORODNOŚĆ ROŚLIN

POBIERZ LISTĘ EKSPERTÓW BIORÓŻNORODNOŚĆ ZWIERZĄT

świetliczanka - 2011-01-24, 09:14
Temat postu: I jeszcze jeden
Mam nadzieję, ze komuś przydadzą się informacje o ogłaszanych konkursach :->
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Celem konkursu jest wsparcie działań służących wyrównywaniu szans młodzieży z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy (pomiędzy 1 czerwca 2011 r. a 30 listopada 2012 r.), prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

ODSŁUCHAJ JINGLA REKLAMOWEGO KONKURSU

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozy środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują projekty. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 22 lutego 2011 roku o godzinie 24.00.

Poniżej zamieszczamy zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej diagnozy, wzór formularza wniosku, link do publikacji "Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym", która może być przydatna przy sporządzaniu diagnozy oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym.

mirekpiano - 2011-01-24, 13:04

nie wyswietliły się linki.
Proszę wklej je.

radna - 2011-01-25, 20:27

Informacji na temat grantów moc. Prawdę powiedziawszy jestem nieco zagubiona. Interesują mnie wakacje 2011.
świetliczanka - 2011-01-26, 23:47

Jeśli tylko ogłoszą konkurs na "Pożyteczne wakacje 2011" na pewno dam znać :)
Naprawdę warto, sami realizujemy teraz "Pożyteczne ferie 2011".

radna - 2011-03-20, 20:13

Bardzo dziękuję. Będę oczekiwała na informacje.
radna - 2011-03-20, 20:31

Termin składania wniosków na małe projekty 4-29 kwietnia. Tak ogłosiło Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski. Sprawdź na stronie Urzędu Marszałkowskiego.
świetliczanka - 2011-04-01, 12:28

Witam!

Tak jak obiecałam, jestem z nowym konkursem :)
Ogłoszono go wczoraj, więc taka informacja "at hot" :)

Oto link do konkursu na "Pożyteczne wakacje 2011" http://www.witrynawiejska.pl/strona.php?p=3002

Naprawdę polecam, nie jest trudno zdobyć grant, rozliczyć również a ile frajdy z tego dla dzieci :) Ja również będę pisać projekt, mam nadzieję, ze znów dostaniemy grant :)

Jeszcze raz zachęcam i życzę powodzenia :)

świetliczanka - 2011-04-08, 10:35

Polecam stronę do poczytania http://www.witrynawiejska.pl/strona.php?p=192
Dużo o aktywności społecznej i jak się do niej zabrać :mrgreen:Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group